Heb jij ook kopzorgen?

22 Oktober 2020

Heb jij ook kopzorgen?

Nieuwsbrief 22 oktober 2020

Nieuwsbrief_20201022_0_hoofding.JPG

22 oktober 2020

Beste vrienden van GroenPlus,

We worden opnieuw met stijgende coronacijfers om de oren geslagen.

Net nu de donkere dagen voor de deur staan, worden we weer meer aangewezen op de vier muren van ons huis. Kinderen en kleinkinderen durven niet meer op bezoek komen, feestjes met vrienden worden afgezegd, cafés en restaurants zijn dicht…

Corona is een a- sociaal virus. Vooral voor mensen die alleen zijn weegt de eenzaamheid.

We steunen de campagne van de Vlaamse Ouderenraad Kopzorgen Verdienen Zorg. Op elke leeftijd. Van een luisterend oor tot psychologische hulp. Meer hierover in deze nieuwsbrief.

Ook in de woonzorgcentra dreigt er opnieuw meer besmetting. Ook nu weer zien we dat directies onmiddellijk het bezoek beperken.

Tegelijkertijd trekken diezelfde directies aan de alarmbel. Steeds meer personeelsleden vallen uit wegens besmetting of quarantaine. Er wordt opnieuw gedacht aan extra hulp van buitenaf om het zorgpersoneel te ondersteunen.

Waarom lanceert men geen oproep aan de familieleden om te komen helpen in de woonzorgcentra? Familieleden kunnen zich net als personeelsleden laten testen en beschermkledij dragen. De bekende gezichten, de vertrouwde stemmen zorgen voor meer rust en minder angst. Familie kan het welbevinden van de bewoners beter garanderen dan vreemde mensen die in en uit lopen.

Via de media https://www.facebook.com/groenplus/posts/10164361069575381 en https://www.facebook.com/groenplus/posts/10164361406850381 lanceerde GroenPlus dat voorstel.

We kregen enorm veel positieve reacties. Nu maar hopen dat ook minister Beke het begrepen heeft en dat hij, als bevoegd minister, eindelijk opkomt voor het welzijn van kwetsbare ouderen.

Deze nieuwe corona-opstoot is alvast geen makkelijke start voor deze Vivaldi -regering. In deze nieuwsbrief stellen we jullie graag onze groene ministers voor.

We bereiden ook een memorandum voor, voor onze minister van overheidszaken Petra De Sutter. Zij is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de online-communicatie. In deze nieuwsbrief doen we een oproep voor suggesties om rekening te houden met groepen die minder technologisch ‘geschoold zijn’.

De voorbije maanden september en oktober 2020 organiseerden we nog een aantal geslaagde natuurwandelingen in aanloop naar ons congres biodiversiteit. Buitenactiviteiten zijn immers beter corona-proef te organiseren. Verslag en foto’s van deze natuurtochten vind je op www.groen-plus.be

We plannen ook nog een aantal winterwandelingen, meer info hierover in onze volgende nieuwsbrieven.

Zorg goed voor jezelf en bel of mail nu en dan iemand om de coronastilte en eenzaamheid te doorbreken.

Mieke Vogels
Voorzitter GroenPlus

 

 

 


Petra De Sutter en Tinne Vander Straeten onze Groen ministers in de Vivaldi regering.


Op 30 september 2020 keurden de Groen leden  het federaal regeerakkoord goed met een meerderheid van 98%. Op 1 oktober 2020 duidde de politieke  raad, het parlement van onze partij, de twee Groen ministers aan.

Vivaldi is een hoopvol project. Het heeft 500 dagen onderhandelen gekost, maar ons land heeft eindelijk terug  een regering. De liberale, de socialistische en de groene familie aangevuld met CD&V schreven samen een politiek project uit. De uitdaging voor deze regering is groot: de coronacrisis bestrijden , de economie herstellen en vergroenen, de ongelijkheid en de armoede terugdringen en zo ook het vertrouwen in de politiek herstellen.

GroenPlus steunt dit project en de Groen ministers die hier mee hun schouders onder zetten.

Nieuwsbrief_20201022_afb1.jpg

Petra De Sutter gaat de volgende jaren door het leven als minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Petra wil de uitdagingen inzake digitalisering en duurzaamheid ten volle aangaan. De meerwaarde van een efficiënte maar sterke staat en van goed bestuur is immers groter dan ooit in tijden van COVID-19. Ook als vice-eersteminister zal Petra waken over de groene lijn in het bredere regeringsbeleid. Petra's authenticiteit en dossierkennis zorgen ervoor dat ze gerespecteerd en vertrouwd wordt over partijgrenzen heen.

Nieuwsbrief_20201022_afb2.jpg

Tinne Van der Straeten is onze federale minister voor Energie. Ze kent het energioedossier als geen ander en zet volop in op een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Dat ziet ze als een kans voor ons land, waarmee we vele duizenden lokale jobs kunnen creëren. Maar dan moet iedereen er wel de vruchten van kunnen plukken. Daarom is een betaalbare energiefactuur minstens even belangrijk. Daarnaast wil Tinne de weg vrijmaken voor investeringen in hernieuwbare energie.

 

Met Petra en Tinne in de federale regering en Elke Van den Brandt in de Brusselse regering zijn drie sterke vrouwen aan zet.

Petra is bovendien 55 plus en dus ook GroenPlusser.

We maken haar graag suggesties over om bij de digitalisering van de overheid ook rekening te houden met de ouderen, zie ook de oproep verder in deze nieuwsbrief.


Naar een vlotte digitale inclusie tussen overheid en burger.

Nieuwsbrief_20201022_afb3.jpg

Een memorandum voor onze minister.

Mevrouw Petra de Sutter is onze Groen minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken en kondigde al aan dat een doorgedreven digitalisering van de overheidsdiensten, inclusief de diensten aan de burger, zal gerealiseerd worden. Niet alleen Corona heeft haar aangevuurd, maar ook de milieuwinst en de druk op de personeelslast. Het is goed dat ze er meteen aan toevoegt dat dit zal gebeuren met aandacht voor maatregelen tegen sociale uitsluiting en sociale ongelijkheden.

Mevrouw de Minister, hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen of een laag opleidingsniveau mee kunnen aansluiten bij die overheidsdiensten?   

De Koning Boudewijn-stichting maakte een eerste “Barometer van de digitale inclusie in België”.  En die ziet er niet goed uit. Om een voorbeeld te geven: 56% van de mensen met een laag inkomen hebben het internet nog niet gebruikt om documenten aan te maken voor de overheid.  Niet eenvoudig om deze mensen mee te nemen als die diensten nu voor 100 % worden gedigitaliseerd.

Ook de Ouderenraad vraagt aandacht om iedereen mee in de boot te nemen. Niet over technische middelen beschikken (het hebben van een mobieltje is niet voldoende), niet voldoende vaardigheden hebben om aan te sluiten op die razendsnelle evolutie (niet iedereen gebruikt alle dagen allerhande wachtwoorden) of niet gebruik kunnen maken van al die digitale diensten, zijn drie niveaus die mensen uit de boot doen vallen, of in de digitale kloof.

Vertalen we dit in mensentaal dan kunnen er enkelen onder ons wellicht over meespreken en is de problematiek ruimer. Probeer maar eens alle digitale toetsen nauwkeurig te gebruiken als reumapatiënt,  betaal maar eens je verplichte bijdrage bij het ziekenfonds als de interface (de knoppen en toetsen) weer eens veranderd is.  Driekwart van de senioren vreest de digitale dienstverlening niet bij te kunnen houden, zegt een onderzoek. En dit in een tijdsgeest waarin zelfstandigheid meer opgeëist wordt.

Veel te snel worden de andere communicatiewegen afgebouwd. Bedrijven en overheden bedenken alsmaar meer creatieve excuses om ouderen of mensen met problemen fysiek op afstand te houden!  Eens even bellen naar een dienst voor een afspraakje bij de gemeente kan niet meer. Een gewoon papieren document binnenbrengen of aanvragen bij de bank is uit den boze, op straffe van boete.  Nochtans kan een telefoon of een menselijk contact, een huisbezoek of een gewone brief per post ook wonderen verrichten in de dienstverlening.  Op die manier pakken we niet alleen de digitale uitsluiting aan, maar ook het sociale isolement, met (en na) Corona een nieuwe werkelijkheid.

Er is dus werk aan de winkel om effectief een beleid met aandacht voor digitale inclusie uit te stippelen.  GroenPlus wil nadenken over hoe die digitale dienstverlening eruit kan zien in een memorandum aan de Minister.  Daarvoor doen we beroep op  jou, GroenPlusser. Kruip in je pen en geef ons concrete, uit het leven gegrepen, goede raad.

 We suggereren je hiervoor de volgende  vragen:

  1. Wat vind je ergerlijk aan de digitalisering van de communicatie tussen burger en overheid ?
  2. Als jij minister bent van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, wat zou je zeker doen ?

Stuur je suggesties of opmerkingen door naar [email protected] met onderwerp “digitaal”.


Kopzorgen verdienen Zorg

Onder deze naam lanceert de Vlaamse Ouderenraad een campagne om psychische problemen bij ouderen zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Verlies van dierbaren, problemen met de gezondheid, niet meer zelfstandig kunnen functioneren, cognitieve beperkingen …. Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan, het hoort nu éénmaal bij ouder worden.  Hulp op maat is er amper.  Ouderen dragen hun zorgen meestal alleen en nemen dan een pilletje om het leed te verzachten.


Kopzorgen Verdienen Zorg. Op elke leeftijd. Van een luisterend oor tot psychologische hulp.  

In deze coronatijd komen daar nog een aantal factoren bij, eenzaamheid,  minder contact met vrienden en familie, angst …

Meer en meer wordt duidelijk dat de mentale gezondheid bij ouderen in WZC snel achteruit gaat in deze coronatijd.

Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk een goed gesprek, warme steun en een betekenisvolle knuffel zijn. Ook de waarde van professionele hulp, begeleiding en ondersteuning op psychosociaal vlak wordt meer en meer duidelijk. De crisis daagt ieders welzijn uit.

Geestelijke gezondheidszorg voor ouderen is veel minder uitgebouwd. Zowel voor ouderen die thuis wonen, als ouderen die in een woonzorgcentrum wonen. Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad, verklaart: “Het gespecialiseerde aanbod is gebrekkig. Bij heel wat psychologische hulpverlening is er een leeftijdsgrens: na 65 jaar kom je niet meer in aanmerking. Ook in de algemene zorg voor ouderen moet de aandacht voor psychische problemen naar een hoger niveau. Veel woonzorgcentra hebben maar net genoeg medewerkers om degelijke basiszorg te bieden, laat staan om daar bovenop voor goede psychologische ondersteuning te zorgen.”

Enkele frappante cijfers :

1 op 5 van de 65- tot 74-jarigen (21,4%) ervaart psychische problemen. Bij de 75-plussers stijgt dit naar 29,4%. Het gaat hierbij om personen die minstens 2 symptomen van psychisch onwelbevinden rapporteerden, zoals concentratieverlies, slaaptekort en een neerslachtig gevoel. (Gezondheidsenquête, 2018).

66,5% van de 65- tot 74-jarigen die een depressie doormaakten, namen hiervoor medicatie. Bij de 75-plussers gaat het om 72% (Gezondheidsenquête, 2018).

Op www.kopzorgen.be ontdek je alvast boeiende interviews met filosoof Jean Paul Van Bendegem en ouderenpsycholoog Luc Van de Ven – bekend van het Canvas-programma ‘Therapie’. Ook lees je er moedige getuigenissen van ouderen met kopzorgen en initiatieven van professionals die dag in dag uit op het terrein aan de kar trekken. In de komende maanden plant de Vlaamse Ouderenraad nog diverse initiatieven, samen met een brede waaier aan partners.

Ook GroenPlus is partner.  We zullen daarom ook regelmatig deze campagne in de kijker zetten.

Je kan zelf ook je verhaal of initiatief delen via https://kopzorgen.be/doe-mee/#verhaal

Bedoeling is om een aantal beleidsvoorstellen te formuleren en de beleidsmakers aan te zetten om actie te ondernemen.


Boek van de Maand

Nieuwsbrief_20201022_afb5.jpg

Ik las onlangs Houd afstand, raak me aan van Paul Verhaeghe, een dun en zeer leesbaar boek waarin hij de mogelijkheid van een nieuwe wereld belicht. Economisch, ecologisch en sociaal.

Paul Verhaeghe plaatst COVID-19 in een brede maatschappelijke en historische context. Hij benadrukt het belang van afstand houden en houdt tegelijk een pleidooi voor nabijheid en intimiteit. De titel spreekt letterlijk boekdelen. Hij waarschuwt voor de angst, die verlamt en die blind doet meehollen. Hij roept op tot introspectie, het nemen van verantwoordelijkheid en het zorg dragen voor elkaar. Verder geeft hij voorzichtige antwoorden op de vragen die wij ons allemaal stellen: Wat kunnen we weten? Wat moeten we vrezen? Wat mogen we hopen? Wat moeten we doen? 

Ik citeer de laatste bladzijde:

Wat ik weet is dat wij knuffeldieren zijn, dat we ons tegen de ander willen aanschurken, dat we onze kinderen willen ruiken, onze geliefden willen voelen, onze oudjes willen koesteren.’

‘Wat ik vrees is dat het wantrouwen en de angst voor de ander die we al voelden nog zullen toenemen, dat digitale relaties de steriele norm worden waarbij we het wezenlijke van tastbare uitwisselingen kwijt zijn.’

‘Wat ik hoop is dat we kiezen voor wat ons leven tot leven maakt, met het morsige dat erbij hoort.’

‘Wat we moeten doen is een veilige manier vinden om elkaar stevig te omhelzen.’

Ann Van Dessel, Mortsel 2020

 

Heb jij ook een boek gelezen dat de moeite waard is om te delen met onze leden en sympthisanten stuur dan een mailtje met een korte motivatie aan [email protected]