Missie

Missie en visie

Wie zijn we

GroenPlus is de beweging van Groenen van 55+ tot 100+. Deze mensen zijn actieve burgers die acties voeren, op zoek gaan naar voorbeelden van samenleven in binnen- en buitenland, colloquia organiseren en zich op alle mogelijke manieren inzetten om het samenleven aangenaam te maken.

Wat doen we

GroenPlus ontplooit activiteiten die erop gericht zijn:

 • 55-plussers te bereiken – zowel leden als niet-leden – teneinde hen te informeren en te sensibiliseren rond het groene gedachtegoed in het algemeen, en dat rond ouderen-aangelegenheden in het bijzonder.
 • Actief mee te denken rond het formuleren van dit gedachtegoed, vanuit de expertise, competentie en ervaringsdeskundigheid van de 55-plusser
 • Aan belangenbehartiging te doen, door binnen de partijstructuren de wensen en de visies van ouderen voldoende aan bod te laten komen, en door het groene gedachtegoed inzake ouderen te verdedigen in externe raden en commissies.

Waarom doen we het

De waarden, overtuigingen en principes die de drijfveer vormen van GroenPlus zijn:

 • Solidariteit met de huidige en toekomstige generaties, hier en overal in de wereld
 • Erkennen dat er grenzen zijn aan wat mens en milieu kunnen verdragen. Binnen die grenzen willen we voedsel, grondstoffen, energie... eerlijk verdelen, zodat ook voor volgende generaties de aarde leefbaar blijft.
 • Betrokkenheid van de mensen, zodat zij de democratie mee vorm geven.
 • Vanuit morele, ecologische, economische, praktische en psychologische argumentatie ijveren voor pacifisme, teneinde duurzame vrede te realiseren.
 • Verder bouwen aan lange-termijn oplossingen in de richting van een transitiebeweging, uit zorg voor toekomstige generaties.
Mensen

Vrijwilligers

GroenPlus heeft geen personeel. Het draait voor de volle 100% op vrijwilligers. Deze zijn nagenoeg allemaal gepensioneerd. Het betreft een honderdtal mensen.

GroenPlus zoekt mensen met (beroeps)ervaring. GroenPlus stelt vast dat de bevolking van 55-plussers toeneemt, maar dat de leeftijd van de politici daalt. GroenPlus zet zich in om op te komen voor àlle 55-plussers, ongeacht of ze jonger dan 60 jaar of ouder dan 80 jaar zijn, ongeacht hun maatschappelijke status, ongeacht hun financiële kunnen en vermogen. Dus zoekt GroenPlus mensen met beroepservaring en zelfs ruimer: met levenservaring. Misschien zou het goed zijn als er quota zouden vereist zijn voor kieslijsten, bijvoorbeeld minstens één oudere in de top 3 van de kieslijsten. Zie ook onze mensen.

Hoe doen we het

 • Door in te spelen op de actualiteit: aan de vooravond van de wereldtop voor het klimaat in november 2015 stapten en fietsten GroenPlussers naar Parijs. Bedoeling was onze wereldleiders aan te zetten tot een wereldwijd akkoord om maatregelen te nemen voor het klimaat. GroenPlussers deden mee aan een actie ViaVelo om aandacht te vragen voor de bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk.
 • GroenPlus onderneemt studiereizen naar steden die bekend staan om hun goed beleid inzake mobiliteit, energie, ruimtelijke ordening, enz.
  Freiburg en Kopenhagen mogen alleszins gezien zijn. GroenPlussers die meedoen aan de studiereizen vinden stof genoeg om goede voorbeelden ook bij ons ingang te doen vinden.
 • GroenPlus heeft een tijdschrift Zilverblad, dat vier maal per jaar verschijnt.  Je kan je digitaal abonneren via deze website. Klik hier.  Neem ook een gratis abonnement op het tijdschrift van Groen, PIT.

Werking

Nationaal bestuur

Het Nationaal Bestuur functioneert in de praktijk als de “Algemene Vergadering” van de VZW GroenPlus. Alle geregistreerde vrijwilligers worden erop uitgenodigd. Ook potentiële vrijwilligers kunnen uitgenodigd worden. 

Op de vergaderingen van het Nationaal Bestuur wordt vaak een spreker uitgenodigd – in veel gevallen een groen-parlementair – die toelichting geeft rond een politiek onderwerp. In het tweede gedeelte van de vergadering komen de lopende zaken van de werking aan bod: komende activiteiten, verslag van vertegenwoordigers in interne en externe raden en commissies, …

Op de bijeenkomst van maart worden de juridische verplichtingen van de VZW afgehandeld: rekeningen en begroting worden goedgekeurd, naast het jaarverslag en het jaarplan.

Kern

De kern functioneert in de praktijk als de “Raad van Bestuur” van de VZW GroenPlus.  De kern bestaat uit:

 • Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en campagneleider. Deze functies worden bij verkiezing aangeduid door het nationaal bestuur.
 • Voorzitters van de provinciale geledingen of hun vervanger
 • Mensen met een speciale functie: verslaggever, politiek secretaris, voorzitter redactieraad, ICT-verantwoordelijke, vertegenwoordigers in partijraad en partijbestuur
 • Geïnteresseerde vrijwilligers die te kennen geven dat ze graag aan de vergaderingen van de kern deelnemen, worden eveneens uitgenodigd.

De kern staat in voor de opstelling van het jaarplan, de opvolging van de realisatie ervan en de evaluatie onder de vorm van een jaarverslag. Ook financies - van begroting tot rekeningen - worden opgevolgd.

Provinciale en plaatselijke werking

Opzet van de provinciale en plaatselijke afdelingen is:

 • De mogelijkheid om als vrijwilliger politiek actief te worden 'dichter' bij de mensen brengen, zodat de kans dat er wordt op ingegaan vergroot
 • Het stimuleren van verdere netwerkvorming, wat voor Groen van groot belang is.
 • Het garanderen van een gelijkwaardig aanbod aan alle groene 55-plussers, waar ze ook wonen.
 • Attent blijven voor verschillen in de onderscheiden regio's; het opzetten/ondersteunen (indien nodig/mogelijk) van streekgebonden groepen;
 • Een betere afstemming op de (provinciale) partijstructuur, (statutair wordt het provinciale GroenPlus-bestuur vertegenwoordigd in het provinciaal partijbestuur van Groen).

De provinciale werkingen realiseren dit door:

 • mensen te informeren over het groene gedachtegoed, standpunten van de partij, nationale en provinciale politiek, mogelijkheden om ecologisch te leven, enz.
 • mensen vorming te geven. Dit betekent achtergrondinformatie bezorgen over groene filosofie, de mogelijkheid aanbieden om van mening te verschillen, verschillende visies en standpunten toelichten, enz...
 • aan relatieopbouw te doen met andere netwerken of organisati Organisaties die op een niet-partijpolitieke manier zorg dragen voor ons milieu zijn bijvoorbeeld belangrijke gesprekspartners; bv. het uitreiken van de 'Groene Pluim' als (eerste) contact.
 • mensen te leren campagne voeren, kaders en ideeën aan te reiken, die inspirerend zijn om een groene visie over te brengen bij anderen.
 • de aanwezige kennis en politieke ervaring door te geven aan anderen, bv. door het motiveren en coachen van 55-plussers die bereid zijn om zich verkiesbaar te stellen of een politiek mandaat op te neme
 • bijzondere aandacht te besteden aan thema's die op ouderen betrekking hebben, en waarmee ze bezig zijn, zoals inkomen (pensioen), mobiliteit, gezondheid, zorg enz...
 • een constante informatiedoorstroming te verzekeren van en naar Groen, GroenPlus Nationaal, jong Groen, de eigen provincie, streekgebonden GroenPlus-werkingen, enz...
 • een attractief jaarprogramma op te maken dat kan aangekondigd worden in alle publicaties van en in 'Zilverblad', waardoor werving centraal blijft staan.

Aanwezigheid bij Groen

GroenPlus probeert in alle geledingen van de partij geïntegreerd en actief aanwezig te zijn.  Daarom:

 • wordt aan verschillende activiteiten van Groen deelgenomen, (bv. het jaarlijks Zomerweek-end aan zee),
 • is er een afvaardiging van GroenPlus in de Politieke Raad statutair vastgelegd en is GroenPlus aanwezig op het partijbestuur,
 • is er in de statuten van de vzw GroenPlus opgenomen dat het partijbestuur van Groen een vertegenwoordiger heeft in de Algemene Vergadering van de vzw GroenPlus,
 • wordt er waar mogelijk een intense samenwerking met Jong Groen betracht, onder meer door af en toe aanwezig te zijn op elkaars vergaderingen en activiteiten
 • maken in de verschillende provincies de voorzitters van GroenPlus deel uit van de provinciale besturen van Groen,
 • betrekken we bij onze activiteiten en acties zoveel mogelijk mandatarissen en kaders van Groen en spelen we in op hun acties,
 • waar er plaatselijke groepen of provinciale besturen moeilijkheden hebben ondersteunen we graag en spelen desgewenst de rol van gangmaker.

Externe vertegenwoordiging

GroenPlus streeft ernaar vertegenwoordigd te zijn in zoveel mogelijk raden en commissies waar beleidsvoorbereidend werk verricht wordt. Meer in het bijzonder rond senioren aangelegenheden.

Extern proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn in plaatselijke seniorenraden. Momenteel is het Vlaamse niveau het belangrijkste: daar is GroenPlus aanwezig in alle commissies en de bestuursorganen van de Vlaamse Ouderenraad. Oo in de Federale adviesraad zijn we vertegenwoordigd.

Samenwerking

GroenPlus probeert zijn netwerk uit te breiden en te versterken door samenwerking. Hierbij concentreert GroenPlus voornamelijk op 3 partners:

 • Binnen België is er een contactgroep met Ecolo.
 • Voor Nederland richten we ons op een band met GroenLinks.
 • Op Europees vlak is GroenPlus de oprichter en kartrekker van het ENGS: het Europees Netwerk Groene Senioren.