In gesprek over Leeftijdvriendelijke Gemeente

15 Mei 2017

In gesprek over Leeftijdvriendelijke Gemeente

GroenPlus nodigde collega's uit om te praten over de resultaten van het GroenPlus congres 'Leeftijdsvriendelijk Gemeente'.

GroenPlus nodigde collega's uit om te praten over de resultaten van het GroenPlus congres 'Leeftijdsvriendelijk Gemeente'. Johan Truyens (OKRA),  Leona Detiège (S-Plus), Fernando Marzo (Minderhedenforum) en Ferre Weustenraad (seniorenraad Antwerpen) gingen in op de uitnodiging. de 9 thema's van het GroenPluscongreseerst en vooral kernachtig samen:Mieke Vogels vatte

  • Een betere politieke vertegenwoordiging van grijs. 
  • Vereenzaming en een gevoel van onveiligheid leiden, naast een onaangepast publiek domein, tot verminderde mobiliteit.
  • Behoefte aan zorg groeit door de vergrijzing, terwijl het aanbod afkalft.
  • Landschap en natuur spelen een belangrijke rol in het leven van ouderen.
  • Mobiele wijkcentra kunnen de communicatie met, en de dienstverlening aan ouderen verbeteren.
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen bekijken en verbeteren.
  • Aangepast wonen in eigen buurt is beter dan blijven wonen in een te groot eigen  huis.
  • Respect en sociale inclusie zijn vooral voor ouderen erg belangrijk.
  • Een begeleiderspas-systeem om ouderen en minder gegoeden beter bij het sociale en culturele leven te betrekken.  

Johan Truyens erkent de rol van de gemeente, maar vreest dat kleinere gemeenten over onvoldoende bestuurskracht beschikken om bepaalde taken in te vullen. Hij acht het wenselijk dat meer gemeenten gaan netwerken.

Wat de politieke vertegenwoordiging betreft, ziet Leona Detiège wel heil in lijstquota voor ouderen. Met het groeiend aantal ouderen moeten partijen daar zeker over gaan praten.

Fernando Marzo belicht een aantal redenen waarom oudere migranten niet in het verenigingsleven opduiken. Voeding, communicatie en de eigen culturele achtergrond spelen daarbij een rol.

Inzake verschuiving van zuil- naar buurtgebonden zorg pleit, volgens Ferre Weustenraad, iedereen voor samenwerking, maar mangelt het vooral aan middelen. Met de adviezen van de Antwerpse ouderenraad wordt rekening gehouden.

Reacties uit het publiek en de ruimere inbreng van het gastenpanel vind je terug op: Toetsing aan visies middenveldorganisaties.

Een fotoverslag vind je hier: Foto's - Reacties op Leeftijdsvriendelijke Gemeente.

De krachtlijnen van het congres zijn weergegeven in een PowerPointpresentatie. De pdf versie daarvan kan je hier raadplegen.

BIJLAGEN:

07012017_ppt_resultaten_congres_23_novemberred.pdf