Mijnheer de minister, kies radicaal voor buurtgebonden zorg!

25 November 2018

Mijnheer de minister, kies radicaal voor buurtgebonden zorg!

GroenPlus is blij met het nieuw ontwerp woonzorgdecreet maar heeft daar toch nog vragen bij.

Het nieuwe ontwerp woonzorgdecreet kiest voor buurtgebonden zorg.

GroenPlus is daar erg blij mee. Maar moet vast stellen dat de nodige middelen om dit waar te maken niet voorzien. GroenPlus hoopt dat het Vlaams parlement dat het ontwerp nog moet bespreken dit wel zal doen.

 

Buurtgerichte zorg

De minister van welzijn geeft met dit decreet eindelijk een antwoord op de vraag van vele OCMW’s en organisaties die de oorkonde voor een buurtgerichte zorg ondertekenden. http://www.woonzorgbrussl.be/oorkonde/

Ook de wetenschappelijke reflectiekamer die op vraag van de minister de eerstelijnsconferentie van februari 2018 voorbereidde wees op het belang van buurtgerichte zorg. Buurtgerichte zorg wordt daarbij gezien als een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp-, en zorgaanbod in Vlaanderen, om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaa, beschikbaar en betaalbaar te houden.

 

Lokale dienstencentra

We zijn ook erg blij dat de minister verder bouwt op de bestaande lokale dienstencentra (LDC). Die dienstencentra worden kernactor binnen een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum speelt een belangrijke rol in de sociale cohesie van de buurt, het voorkomen van vereenzaming…

Maar… er is helaas een maar, die het goede nieuws onderuit haalt.

De minister voert momenteel gesprekken over de uitvoering van het decreet met onder meer de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes. Hieruit blijkt dat de subsidiëring van de lokale dienstencentra niet verandert en er geen extra budget wordt vrij gemaakt.

Als Vlaanderen echt kiest voor de buurtgebonden aanpak moet het ook de nodige middelen voorzien om er voor te zorgen dat iedereen in een LDC  terecht kan. Vandaag zijn er nog heel wat gemeenten en buurten waar geen  lokaal dienstencentrum is. Meer taken voor de dienstencentra zijn alleen realistisch als er ook meer mensen en middelen worden ingezet.   Als er geen bijkomende Vlaamse middelen komen ligt de verantwoordelijkheid voor de financiering van het nieuwe concept van de LDC bijna uitsluitend bij de lokale besturen, dit is onaanvaardbaar.

 

Regionale dienstencentra

Als Vlaanderen echt kiest voor een buurtgebonden aanpak dan moet ze het parallelle circuit van regionale dienstencentra (RDC) afbouwen en de mensen en middelen die nu verder geïnvesteerd worden in die RDC’s heroriënteren naar de lokale dienstencentra.

De regionale dienstencentra(RDC) zijn actief  binnen de mutualiteiten. Deze RDC geven informatie en vorming aan gebruikers van thuiszorgvoorzieningen, mantelzorgers en vrijwilligers. Je kan er terecht voor informatie en advies over allerlei materiële en immateriële hulpmiddelen (o.a. ondersteunende technologie, woningaanpassing, personenalarmsystemen, ergo …). De centra organiseren ook het overleg tussen de verschillende zorgverleners (bv. huisarts, kinesist, thuisverpleger enz.) over een individuele gebruiker.

In een buurtgebonden zorg zijn dit taken die thuis horen in het lokale dienstencentrum.

Het heeft in de superdiverse samenleving geen meerwaarde meer om mensen en middelen te versnipperen over de verschillende ziekenfondsen. Kiezen voor een nieuw model en het oude model verder financieren is onverantwoord in tijden waar budgettaire tekorten steeds weer gelden als excuus voor wachtlijsten in de zorg.

 

Het parlement

GroenPlus roept het parlement dat kortelings het decreet zal bespreken dan ook op om radicaal te kiezen voor een buurtgebonden aanpak en de goedkeuring  van het decreet afhankelijk te maken van extra Vlaamse middelen om het nieuwe concept te realiseren. Dit kan  door mensen en middelen van de regionale dienstencentra te heroriënteren naar de  zorg van de toekomst, de buurtgebonden zorg.

 

Voor GroenPLus

z_Avatar_Mieke_Vogels.jpgMieke Vogels
Voorzitter
0473/870621