Hoogste tijd voor een moedig beleid

01 Maart 2024

Hoogste tijd voor een moedig beleid

De speerpunten van Grootouders voor het Klimaat voor de verkiezingen van 2024 vereisen een gezamenlijke politieke aanpak naar een fundamentele systeemverandering: omgroei, kleinere ecologische afdruk, een duurzame welzijnseconomie, herverdeling van rijkdom en macht, internationale rechtvaardigheid en vrede. We pikten er 10 speerpunten uit.

Overheidspremies moeten prioritair naar mensen met een laag inkomen gaan omdat zij vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen.
Vervoersarmoede en energiearmoede moeten grondig aangepakt worden.
De klimaattransitie zal nieuwe jobs doen ontstaan en anderen zullen verdwijnen. Dat moet op een sociaal correcte manier gebeuren.

Financiering van het klimaatbeleid door alle subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen en met deze miljarden de uitbouw van hernieuwbare energie en de renovatie van woningen te steunen. Kies voor ecofiscaliteit& en belasting op vermogen ten voordele van een lagere belasting op arbeid. Er komen de eerstkomende jaren honderden miljoenen Europese middelen vrij voor de transitie van het energiebeleid en voor natuurherstel.
Zet de investeringsmaatschappijen en banken in om de klimaatuitdagingen op een sociale manier aan te pakken.
Zorg voor meer onderzoeksmiddelen voor industrie en wetenschap om de klimaattransitie te ondersteunen.

Versnel de energietransitie en streef naar een lager energieverbruik.
Investeringen in warmtenetten, energiegemeenschappen, renovatieprojecten per bouwblok, coöperaties voor hernieuwbare energie. Beloon wie weinig energie verbruikt en voorzie in gratis leningen voor wie energie wil besparen.
Maak het openbaar vervoer aangenaam en betaalbaar voor iedereen.
Elektrificeer het personen- en vrachtvervoer, richt het openbaar domein in ten voordele van de zachte weggebruiker. Maak treinen voordeliger dan vliegen. Faseer het systeem van de salariswagens uit, voer rekeningrijden in.

Zorg voor een stevige uitbreiding van de sociale huisvesting. Met renovatie van het bestaande patrimonium en het massaal investeren in energieneutrale nieuwe sociale huisvesting. Het renovatiebeleid moet veel meer gericht zijn op de huurders en niet alleen op eigenaars.

Kiezen voor lokaal en hoogwaardig voedsel en betaalbare biovoeding.
Zorg ervoor dat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.
Bouw aan een natuurinclusieve en circulaire landbouw. Geen mestoverschotten, vermindering van stikstofuitstoot, reductie van de veestapel, minstens halveren van de bestrijdingsmiddelen, p;heroriënteren van de Europese subsidiëring naar meer biologische/agro-ecologische landbouw, herinvoeren van toelagen voor opleiding van bioboeren.

Maak werk van natuurherstel door de Europese kaderrichtlijn water (waterzuivering, ontharding, buffering van hemelwater, …) uit te voeren.
Zorg voor veel meer natuur in de stedelijke omgeving en grotere aaneengesloten eenheden van natuurgebieden. Stop met het aansnijden van de open ruimte en professionaliseer het beheer van de natuur.

Neem maatregelen voor een klimaatneutrale en circulaire industrie met duurzame producten, hergebruik van materialen en afval als nieuwe grondstof.

Geef als overheid het voorbeeld: renoveer alle overheidsinfrastructuur en maak systematisch gebruik van hernieuwbare energie. Maak alle overheidsverplaatsingen klimaatvriendelijk (fiets, openbaar vervoer, vervangen van vliegreizen door treinverkeer voor verre verplaatsingen, elektrificatie van het wagenpark van de overheid).

Werk met alle overheidsniveaus intensief samen aan een coherente, geïntegreerde aanpak. Schakel over naar crisismanagement. Sluis veel meer klimaatmiddelen (geld, personeel, expertise, meer renovatiecoaches, degelijke dataverzameling (LEKP…) naar de lokale besturen, want ter plaatse moet het meeste werk gebeuren.

 

Mieke Vogels