Kroniek van een aangekondigde ramp

07 Mei 2022

Kroniek van een aangekondigde ramp

Asbest, een aangekondigde ramp

Sara Matthieu en Johan Danen, resp. Europees en Vlaams parlementslid voor Groen, zetten zich in voor de Asbestzaak. In 9 op de 10 oudere huizen zit asbest verwerkt. Vroeg of laat komt men daarmee als bewoner in contact. Bij beschadiging of verwijdering.

Over dit probleem en de aanpak ervan organiseerde Greens/EFA recent een panelgesprek in het Vlaams Parlement. Daarbij kwamen een aantal verontrustende zaken aan het licht. Zo pleitte ACV-er Kris Van Eyck voor een betere bescherming van de arbeiders die bij verwijdering met asbest in contact komen. Sven De Mulder (OVAM) wees erop dat in gans het land door slechts 70 fte controle wordt uitgeoefend, waarvan slechts ¼ effectief wordt ingezet! Het asbestprobleem stond tot op heden blijkbaar niet hoog op de politieke agenda.

De invoering van een ‘asbestattest’ (voorzien vanaf 23 november 2022) zou hierin verandering kunnen brengen. Dit attest, opgesteld door een deskundige, vermeldt (na controle en inzage van bewijsstukken) de asbestveiligheid van een woning en hoe men het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

De European Green Deal besteedt ook aandacht aan het asbestprobleem. Asbestose is dan ook nummer 1 van de met het werk gerelateerde ziekten. Buiten de productie vormt onrechtstreekse opname (bv. bij afbraak) de grootste bedreiging. Tegen 2050 zet Europa dan ook in op een renovatie van ¾ van de bestaande gebouwen, aldus Sara Matthieu.

Voor Johan Danen is asbest een veelkoppig monster. Om het te verslaan zijn middelen nodig, en  samenwerking. We leven met een vals gevoel van veiligheid, terwijl asbestvezel op tal van plaatsen dreigt vrij te komen.

Groen streeft naar asbestveiligheid tegen 2040 en pleit voor de instelling van een saneringsfonds, zoals dat bv. bestaat voor de opruiming van oude stookolietanks. Verwijdering van asbest –sanering is tot op heden niet verplicht voor particulieren- is een prijzige zaak. Volgens Sara Matthieu tussen    € 6000 en 10.000, excl. werkuren. Voor jongere (ver)bouwers kan de verleiding groot zijn om risico’s te nemen. Onbeschermde afbraak en blootstelling aan vrijkomende asbestvezels zijn alleszins te vermijden. Als (groot)ouders kunnen we erop toekijken en ertoe bijdragen dat (klein)kinderen hun gezondheid niet in gevaar brengen.

 

walter_decoene.jpg

Walter Decoene