Cecile Sillis - Asse

Cecile VERWIMP-SILLIS, 73 j, lijstduwersplaats 31

Voor mij is Groen een sociaal-ecologische partij die op 2 pijlers steunt. De eerste is de draagkracht van de aarde. De aarde kan veel verdragen inzake roofbouw op grondstoffen en vervuiling van lucht, water, bodem. Voor zichzelf kan de aarde zelfs alles verdragen, maar er zijn grenzen aan de leefbaarheid. En die grenzen moeten we respecteren omwille van ons welzijn en geluk. Mijn tweede pijler is het geluk & welzijn van aardbewoners, van levende wezens hier & elders, nu en in de toekomst. Een groen verhaal gaat onvermijdelijk over een wereldwijd beleid op lange termijn, over het recht van alle (klein)kinderen op een gezonde aarde en een goed leven. Want ook aan wat de mens kan verdragen zijn grenzen die we moeten respecteren. Respect voor draagkracht van de aarde en geluk van de mensen is nodig op elk bestuursniveau, ook gemeentelijk en provinciaal. Daarom zet Groen bij deze lokale verkiezingen prioritair in op natuur & open ruimte - wonen – mobiliteit – energie – samenleven en diversiteit.

Leefmilieu is geen ver-van-mijn-bed-show. Zorg voor het milieu heeft alles te maken met zorg om gezondheid en kwaliteit van leven. Iedereen heeft recht op zuivere lucht, open groene ruimte en veilig verkeer

Zestigplussers zijn in West-Europa een snel groeiende groep van de bevolking. Ook in Asse. Het bestuur dient hier aandacht voor te hebben. Groen kiest voor een beleid op 2 sporen: ten eerste een inclusief spoor waarbij men voor elke beslissing uitgaat van de noden van de zwakkere. Soms zal dat de senior zijn en dan gaan we ervan uit dat wat goed is voor de oudere, namelijk propere lucht, gezond voedsel, comfortabele voetpaden, een stipte bus, veel groen, zitbanken op gezellige plekjes, … goed is voor iedereen. En ten tweede een specifiek spoor gericht op typische noden van ouderen, namelijk: thuiszorg, kortopvang, mantelzorg, aangepaste woonvormen, woonzorg, … Wij pleiten al heel lang voor een Lokaal Dienstencentrum, een ontmoetingsruimte waar men zeker is iemand aan te treffen voor een babbel en een kopje thee/koffie, zonder veel verplichtingen.

Vroeger was ik lerares Wetenschappen en lid van het Vlaams parlement. Nu ben ik met pensioen en vrijwilliger.