Een warm en zorgzaam Vlaanderen

AFLEVERING 3 : EEN WARM EN ZORGZAAM VLAANDEREN

 

“Voor de ondersteuning van kwetsbaren maakt de Vlaamse Regering de nodige budgetten vrij. Deze gaan bij voorkeur naar de mensen zelf in plaats van de structuren. Voor de mensen met een handicap dringen we de wachtlijsten zo snel mogelijk terug.”…”De betaalbaarheid en leefbaarheid van de kinderopvang staat voorop. Daardoor zullen Vlamingen werk en gezin beter kunnen combineren. Het “Groeipakket”, het nieuwe systeem van kinderbijslag, gaan we efficiënter organiseren.”…”De armoedeproblematiek belangt ons allemaal aan. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid.”….”De woonbonus laten we uitdoven, de registratierechten verlagen we naar 6%”…”De toewijzing van sociale woningen aan de mensen zelf gebeurt chronologisch : wie eerst komt, heeft voorrang. Daarbij geldt de absolute voorrangsregel van lokale binding : een kandidaat-huurder moet de jongste tien jaar voor de toewijzing minstens vijf jaar onafgebroken in de gemeente hebben gewoond.”

Opmerkingen :

  • De budgetten voor de ondersteuning van kwetsbaren gaan bij voorkeur naar de mensen zelf in plaats van naar de structuren. “Niet naar structuren” : dat zinnetje komen we nog tegen in deze regeerverklaring en heeft alles te maken met de aanslag op het middenveld.
  • Over het wegwerken van de wachtlijsten zegt onze Vlaamse fractieleider Bjorn Rzoska : “Alleen al voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg is 1,6 miljard € nodig. U wil de komende 5 jaren 550 miljoen € vrijmaken voor zorg, waarvan 270 miljoen € voor wachtlijsten voor personen met een handicap. Onvoldoende Voor extra ondersteuning in de woonzorgcentra is dan weer minstens 2 miljard € nodig. Er zijn de 150.000 Vlamingen die wachten op een sociale woning. Enzovoort. De bedragen die u met uw regering wil vrijmaken, volstaan dus niet. De inspanningen die u met uw regering wil doen, liggen niet hoger dan die van de vorige regering. Uw regering is op sociaal vlak net zo min een echte investeringsregering als de vorige.”
  • Betaalbaarheid en leefbaarheid kinderopvang staat voorop, Vlamingen moeten werk en gezin beter kunnen combineren. Allemaal goed en wel, maar één van de concrete maatregel die hier tegenover staat is dat werkende ouders in de kinderopvang voorrang krijgen op niet-werkende ouders. Niet-werkende ouders krijgen dus minder mogelijkheden om werk te zoeken, hoe rijmt dit met andere doelstellingen in dit regeerakkoord dat niet-werkenden moeten geactiveerd worden ?
  • De Kinderbijslag Het werd bij de bekendmaking in de pers een bom maar het staat met slechts één verborgen zinnetje in de samenvatting : “Het Groeipakket, het nieuwe systeem van kinderbijslag, gaan we efficiënter organiseren”. Bij nader inzien betekent “efficiënter” : geen indexering meer vanaf het derde kind. De grote gezinnen dus, say no more…
  • Armoede krijgt in deze samenvatting slechts 3 zinnetjes, in de regeerverklaring van MP Jambon werd er zelfs niéts over gezegd. In het regeerakkoord lezen we over armoede “dat de definitie herbekeken wordt”. Voor de rest geen doelstellingen m.a.w : doelstellingen worden niet gehaald (bijv. halvering kinderarmoede), doelstellingen wég. En ook in het regeerakkoord onder “armoedebestrijding” weer dat betekenisvolle zinnetje : “middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet en in de eerste plaats aan mensen in armoede zelf, niet zomaar aan structuren of organisaties. Er komt een evaluatie van de institutionele partners en er zal bekeken worden of het budget niet aan lokale besturen of via open oproepen efficiënter kan besteed worden.” Er staat de armoedeorganisaties niet veel goeds te wachten…
  • Het uitdoven van de woonbonus : daar staat Groen achter. Maar niet achter het uitdoven op amper 3 maanden tijd waardoor vele jonge gezinnen de gordijnen werden ingejaagd. En al helemaal niet achter het feit dat de vrijgekomen middelen van de woonbonus voor geen euro worden ingezet om huurders te ondersteunen door bijv. de sociale huursubsidies op te trekken. Volgens armoedespecialisten één van de belangrijkste hefbomen om de armoede in Vlaanderen aan te pakken.
  • Het verlagen van de registratierechten : ook daar staat Groen achter. Maar dan enkel voor het onderste segment van de woonmarkt, voor de mensen met een klein inkomen die echt moeite hebben om een bescheiden woning te verwerven.  Uiteindelijk profiteren de mensen die de duurste huizen kopen het meest van deze verlaging. En dat is absoluut niet onze visie.
  • De voorwaarde van “lokale binding” bij het toewijzen van sociale woningen wordt behandeld in het hoofdstuk 6 : een inclusieve samenleving.

 

Terug naar het overzicht