Strijd tegen misbruiken

AFLEVERING 4  : STRIJD TEGEN MISBRUIKEN 

“…De Vlaamse Regering maakt van een effectieve en efficiënte handhaving  een topprioriteit, zonder ellenlange procedures… Vlaanderen heeft tal van bevoegdheden inzake justitie, handhaving en bestuursrechtspraak. De Minister van Justitie en Bestuurlijke Handhaving ziet daar op toe”. …”De Vlaamse overheid is gebaat bij een vlotte informatie-uitwisseling met de federale inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar ook met lokale overheden”.

 Opmerkingen :

  • Dit is het kortste hoofdstukje uit de samenvatting van het Vlaams Regeerakkoord, maar wellicht een hoofdstuk met verstrekkende gevolgen. Want wat doet de Vlaamse Regering ? Ze somt alle bevoegdheden op die sinds de laatste staatshervorming deels naar Vlaanderen kwamen en zegt verder in het Regeerakkoord : “De Vlaamse bevoegdheden inzake Justitie en handhaving zitten vandaag versnipperd. Dit bemoeilijkt een geïntegreerde aanpak van misdrijven en inbreuken. We maken een einde aan deze versnippering. Het justitiebeleid wordt een aparte Vlaamse bevoegdheid”.
  • En ja, zo geschiedde. Voor het eerst heeft Vlaanderen een aparte minister van Justitie en Bestuurlijke Handhaving, Zuhal Demir.
  • Waarnemers gaan ervan uit dat de bevoegdheden die Vlaanderen in dit domein heeft “opgetrokken” gaan worden en we op dit vlak naar regelrechte grensconflicten (tussen Vlaanderen en federaal) gaan of de clash België-Vlaanderen aanzwengelen.
  • Eén van de komende grensconflicten werd al gecommuniceerd : Vlaanderen zal zelf moskeeën screenen. Wat dus wellicht naar een regelrecht conflict gaat met Staatsveiligheid.
  • Waar zijn verder Vlaams-Belgische conflicten te verwachten ? Volgens het Vlaams Regeerakkoord zal het Vlaamse Justitiebeleid minstens volgende aspecten hebben : het jeugddelinquentierecht,  de coördinatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden, de justitiehuizen, en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET), de juridische eerstelijnsbijstand, de opvolging en rapportering van mensenrechtenverdragen, het positief injunctierecht, de coördinatie van het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid binnen de Vlaamse bevoegdheden, de coördinatie van de Vlaamse bijdrage aan de (totstandkoming van de) nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid en de opvolging ervan, alsook de eventuele bijdrage aan federale actieplannen en de opvolging daarvan, de bestuurlijke bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, de implementatie van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving en een stroomlijning van de handhaving, de ondersteuning van lokale besturen bij de handhaving van Vlaamse decreten, de gecoördineerde uitwisseling van gegevens met federale inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het optimaliseren van de Dienst Vlaamse Bestuursrechtscolleges, en het verbeteren van de Vlaamse bestuursrechtspraakregels.
  • We weten nu al dat minister voor Justitie en Bestuurlijke Handhaving Zuhal Demir daar graag haar tanden zal inzetten en grensconflicten met België/federaal zal opzoeken.
  • Met uitzondering voor het Vlaamse klimaatbeleid….

 

Terug naar het overzicht