Een inclusieve samenleving

Aflevering 5 : Een inclusieve samenleving

“Diversiteit in de Vlaamse samenleving kan een meerwaarde vormen, maar stelt ons ook voor uitdagingen. Daarom kiezen we resoluut voor een nieuwe aanpak. … De lat wordt voor nieuwkomers hoger gelegd inzake de kennis van het Nederlands, onze gedeelde normen en waarden en het actief deelnemen aan onze samenleving. We vragen hen om een Vlaamse participatieverklaring te ondertekenen en stappen af van het gratis inburgeringsbeleid.”

“De toegang tot ons sociaal systeem wordt beperkt. Nieuwkomers moeten eerst bijdragen aan het systeem voor ze de voordelen van de Vlaamse sociale bescherming kunnen genieten. Wie aanspraak wil maken op een zorgbudget moet voortaan tien jaar wettelijk en legaal en vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen verblijven. Asielzoekers krijgen bij erkenning geen retroactieve kinderbijslag meer.”

“We bieden nieuwkomers ook meer kansen, door hen bijvoorbeeld via buddyprojecten een netwerk te laten bouwen. … We verwerpen racisme in al zijn vormen… er komen extra acties om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken”

“Uiterlijke tekenen van persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond. … Lokale besturen behouden wel hun vrijheid om de neutraliteit van hun dienstverlening vorm te geven. … In het Provinciaal en Gemeenschapsonderwijs zorgen we voor de levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en leerlingen. Voor het vrij onderwijs en dat van de steden en gemeenten geldt de autonomie”

“Voor geloofsgemeenschappen worden de erkenningsregels scherper. Lokale geloofsgemeenschappen die willen erkend worden en de bijbehorende financiering ontvangen, moeten een wachtperiode van vier jaar met gunstig gevolg doorlopen”.

 

Opmerkingen :

  • Hoe inclusief onze samenleving wordt met deze verstrengde aanpak van nieuwkomers, zal nog moeten blijken. In elk geval maakt de recente heisa met Minister President Jan Jambon over asielzoekers die een huis kunnen kopen met geld van de kinderbijslag (waarvoor hij uiteindelijk zijn excuses aanbood) duidelijk dat niet elke regeringspartij een even inclusieve houding heeft t.o.v. nieuwkomers. Haalt de inclusieve houding van minister van Samenleven Bart Somers het ?

  • De lat voor nieuwkomers wordt hoger gelegd inzake kennis van het Nederlands. Deze formulering geeft de indruk dat nieuwkomers op zijn minst moeten aangespoord worden om Nederlands te leren. De realiteit is echter dat de meeste nieuwkomers maar wàt graag Nederlands willen leren maar er niet genoeg aanbod van lessen Nederlands is. Groen-Vlaams parlementslid An Moerenhout heeft dit tot in den treure aangeklaagd.

  • De Vlaamse regering stapt af van het gratis inburgeringsbeleid. Wat niet in de samenvatting staat is dat een volledig traject algauw 360 euro kost en nieuwkomers dit bedrag opnieuw moeten ophoesten als ze niet geslaagd zijn.

  • De toegang tot ons sociaal systeem wordt beperkt voor nieuwkomers (het zorgbudget zal pas na tien jaar wettelijk en legaal en vijf jaar ononderbroken verblijf in Vlaanderen toegekend worden). Dit betekent dus dat er ook na de toelatingsproef (inburgeringstraject) geen gelijke rechten zijn voor nieuwkomers.

  • Buddyprojecten voor nieuwkomers. Da’s uiteraard positief.

  • De Vlaamse Regering verwerpt racisme en er komen extra acties om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dit voornemen is uiteraard positief. Maar wat met de uitvoering van dit principe? Er komen immers geen praktijktesten, noch op de woon- noch op de arbeidsmarkt.

  • Uiterlijke tekenen van een persoonlijke overtuiging kunnen niet getoond worden. Hier rest één conclusie: het hoofddoekendebat zal de gemoederen blijven beroeren. Toch één grote bedenking hierbij: het neutraliteitsprincipe geldt in dit regeerakkoord niet voor de hoogste gezagdragers in gemeenten. Want burgemeesters kunnen vanaf nu kiezen voor een tricolore of een Vlaamse sjerp. Trouwers kunnen voortaan duidelijk zien of hun burgemeester Vlaams of Belgisch is. Is dat neutraal? En willen vele burgemeesters dit wel?

 

Terug naar het overzicht