10 jaar Vlaamse Ouderenraad in het Vlaams Parlement

10 jaar Vlaamse Ouderenraad in het Vlaams Parlement

Op donderdag 28 januari 2016 nodigde de Vlaamse Ouderenraad alle betrokken partners uit voor een terugblik en vooruitkijken na 10 jaar Vlaamse Ouderenraad. Groen was van bij de start in 2006 bij de Vlaamse Ouderenraad betrokken. Huidig ondervoorzitter Maddie Geerts schetst hoe 10 jaar geleden het OOK (ouderen overleg comité) omgevormd werd tot de Vlaamse Ouderenraad (VLOAR). Dit was conform het Decreet op de ouderenparticipatie, ingediend door Ria Van den Heuvel (toenmalig Agalev) en andere parlementsleden. Nu start de 3 vijfjarige beleidsovereenkomst van de VLOAR met de Vlaamse regering.

Ook Mieke Vogels, gewezen Agalev/Groen minister van Welzijn, was bij de start van de Ouderenraad betrokken. Voor haar is de minister van Welzijn de stem voor mensen met weinig stem. Zij voelde zich indertijd zeer sterk verplicht om te strijden tegen onrechtvaardigheid. Ook oprichting en ondersteuning van lokale ouderenraden was voor haar een strijdpunt.

VLOAR-stafmedewerker Nils Vandenweghe stelt dat de gezonde levensverwachting bij 65+ toeneemt evenals het aantal alleenwonende 80+. Het aantal chronische zieken en mensen met dementie stijgt en vooral bij 80+ neemt de emotionele eenzaamheid toe.

Mensen worden actief ouder door sociale participatie als vrijwilliger of mantelzorger, maar ouderen ervaren leeftijdsdiscriminatie inzake werk, wonen, mobiliteit, de digitale kloof en het armoederisico.

 

Voorzitter Geeroms  heeft het over de missie van de VLOAR en de middelen om die te bereiken:

  1. aankloppen bij de Vlaamse regering
  2. ouderen informeren
  3. sensibiliseren over wat ouderen aangaat
  4. ondersteunen van het overleg tussen ouderenorganisaties.

Mie Moerenhout, directeur geeft een overzicht van wat er de voorbije 10 jaar gedaan is. (zie hiervoor de ppp op de website http://www.vlaamse-ouderenraad.be)

Zij benadrukt extra de inzet van Mieke Vogels als minister die het decreet liet goedkeuren. De resultaten van het beleidsbeïnvloedend werk van de voorbije 10 jaar oogt mooi. Mie is tevreden.

Tijdens een informeel gesprek op de receptie kwam het belang van Mieke Vogels bij de ontwikkeling van een goed ouderenbeleid ook ter sprake.

Ouderenbeleidsparticipatie

Het valt op hoe weinig adviezen gevraagd werden in de afgelopen 10 jaar! Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Toch is het nodig ministers en parlementairen aan het decreet te herinneren en de VLOAR meer om advies te vragen en bij het beleid te betrekken. Advies geven is een complex proces waarvoor centen nodig zijn. De administratie neemt de VLOAR wel ernstig. Indien de mening van VLOAR niet gevolgd wordt, is er een degelijke motivatie. Kan het beter? Ja, ook bij de minister van Welzijn, maar zeker bij de andere vakministers. De adviesvraag is niet verplicht voor de minister. Daarom moeten ouderen infiltreren in andere adviesraden. De totale scoop van beïnvloeding is ruimer dan adviezen. Verplichten zou contraproductief zijn.  Het is belangrijk om te weten wat op de agenda van andere beleidsdomeinen staat om op eigen initiatief advies te geven. Lokale seniorenraden zijn niet enkel toegankelijk voor de traditionele of erkende verenigingen. Er kan inbreng zijn van andere verenigingen met veel oudere leden en van niet georganiseerde individuen. Ook in VLOAR is ruimte voor deskundigen.

 

Wat moet er in de toekomst gebeuren?

  1. Bestendigen wat er is.
  2. Onafhankelijken meer betrekken.
  3. VLOAR meer bekend maken.
  4. Lokale ouderenadviesraden ondersteunen.

 

Minister Vandeurzen dankt en looft de VLOAR en de nieuwe beheersovereenkomst wordt ter plekke ondertekend, waarbij de minister en de VLOAR elk een exemplaar ontvangen. Daarop volgt de receptie met een natje en een droogje.

Verslag: Cecile Sillis

In bijlage vind je de presentaties, de inleiding en het slotwoord.

IN DE PERS: